Основи на счетоводството - ново издание


Основи на счетоводството - ново издание
Счетоводството е дейност, свързана с информационното обслужване на стопанското управление на различни нива. В настоящия учебник са предложени теоретико-приложните му основи, съобразени с принципните постановки в Закона за счетоводството, Националните и Международните счетоводни стандарти. Проследена е появата и развитието на тази управленска дейност, нейните характерни черти, сферата на приложение, методологическите основи, техниката, технологията и организацията. Изяснено е съдържанието на основните понятия и отчетни категории в областта на счетоводството с цел формиране на надеждна тоеоретико-абстрактна представа за отчетния процес в отделното предприятие, независимо от характера на осъществяваната от него дейност.
Изложението е построено така, че да дава възможност за активно участие на обучаваните в процеса на усвояване на знанията. Към всяка глава са включени решени и нерешени задачи, тестове, казуси, игрословици и изготвяне на първични носители на счетоводна информация, което е предпоставка за създаване на базови професионални умения, навици и сръчности, необходими за бъдещата счетоводна професия.
Мартилен

Автори:

Цена: 12.00 лв.
‎Няма наличност
ISBN:
978 954 598 110 4

Учебници свързани с Основи на счетоводството - ново издание

Други от Учебници и помагала 11 клас Учебници за профилираните гимназии - икономически