Безработицата при рисковите групи в България


Безработицата при рисковите групи в България
Въз основа на определени критерии от социално-икономическо и демографско естество са определени обхватът и категориите лица, които спадат към рисковите групи - лицата от многодетни и еднородителски семейства, самотни майки (осиновителки), лица с тежки физически и сензорни увреждания, както и тези с трайни заболявания, млади хора със или без минимални доходи, голяма част от жените и принадлежащите към етническите групи и др. Проучени и представени са основните причини за оставане без работа и пречките за намиране на ново трудоустройство на лицата от рисковите групи; тяхното отношение към квалификацията и преквалификацията като възможност за устройване на работа; нагласите за започване на самостоятелна предприемаческа дейност; състоянието на мобилността и нейната роля в търсене на изход от безработицата; отражението на загубата на работното място върху брачните и репродуктивните нагласи, върху равнището на семейните отношения, самочувствието и душевното състояние на отделния индивид. Чрез книгата изследователите на безработицата като най-значим социално-икономически фактор за изпадане в ситуация на риск и читателят ще съпреживеят съдбата на тези лица от рисковите групи в решаване на основния им проблем - правото на труд, от чиято реализация в най-голяма степен зависи интегрирането им в обществото.
Академично издателство Проф. Марин Дринов

Автори:

Цена: 4.80 лв.
‎В наличност
Страници:
92
ISBN:
9544308954

Други от Учебници за ВУЗ Социология