Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България


Оценка на системата за почтеност в банковия сектор в България
...Основната цел на настоящото изследване е извършването на задълбочена, адекватна и пълноценна оценка интегритета на системата за надзор в банковия сектор, основана на изме-
рими показатели от оригинално разработената методология за анализ, която служи като инструмент за:
• безпристрастен анализ на системата за надзор на банковия сектор, основаващ се на ясно формулирани показатели, които са измерими със съответния изследователски
инструментариум и които могат да бъдат периодично прилагани с цел установяване на напредък или на негативни тенденции в системата за надзор на банковия сектор в страната;
• установяване на системно повтарящи се проблеми и дефицити в банковия сектор на страната;
• идентифициране на потенциални рискове за банковата система (в този смисъл тя може да се разглежда като елемент от система за ранно предупреждение);
• формулиране на препоръки за преодоляване на установените дефицити, които могат да бъдат разгърнати както като законодателен аспект, така и в аспект практическо приложение.
Стратегическата цел на изследването е да послужи като средство за ранно сигнализиране за потенциални кризи, за предотвратяване на нови кризи в банковия сектор в страната,
както и за по-нататъшно развитие на системата от надзорни институции...

УводИзток - Запад

Автори:

Цена: 22.00 лв.
‎В наличност
Страници:
488
Година:
ISBN:
9786190101499