Българско-английски речник


Българско-английски речник
Речникът включва около 160 000 слова и изрази, както от литературната, така и от жаргонната употреба на английския език.
В постройката на статиите е съблюдавана определена структура - посочено е към коя част на речта принадлежи всяка българска заглавна дума на базата на морфологичен принцип, т. е. според формата и словообразувателната й структура. Тази граматическа принадлежност не винаги отговаря на граматическата принадлежност на съответствието в английския език. В отделни статии са обособени причастните форми на глаголите, което е нетипично за лексикографската практика, но е свързано със стремежа на съставителите да улеснят ползвателите на речника и с особеностите при образуване на причастията в английския език. Множественото число на английските съществителни се дава само в случаите на по-особено образуване.
Значенията на думите са номерирани с арабски цифри, а подзначенията са обяснени в скоби с курсив. Особено внимание е обърнато на предлозите, употребявани след дума или израз. Предлогът е изписан в скоби на български и на английски език след всички синоними.
Габеров
Цена: 32.00лв. 30.40 лв.
‎В наличност
Страници:
1444
ISBN:
9549607763

Учебници свързани с Българско-английски речник

Други от Речници, чуждоезикови помагала Речници Английски език