Литература за 8. клас


Литература за 8. клас
Скъпи осмокласници,
За вас приключи един етап от литературното ви образование и сте на прага на нов. Досега изучавахте разнообразни текстове от областта на митологията, фолклора и литературата, обединени в различни тематични кръгове. Тази учебна година ще имате възможността да се запознаете с историческото развитие на процесите в изкуството на словото през три културни епохи – Античността, Средновековието и Ренесанса. Времевата рамка на разглежданите произведения е твърде обемна. От старогръцката литература през старобългарската до западноевропейската минават столетия. Около 25 века делят Омировата „Илиада” от Шекспировия „Хамлет”. Пред вас е предизвикателството да прочетете и осмислите едни от най-значимите текстове на европейското литературно изкуство. Сред тях се нареждат и произведения на нашата литература от епохата на Средновековието – Пространното житие на св.Кирил, „Азбучна молитва” от Константин Преславски и „За буквите” от Черноризец Храбър – творби, съизмерими по значимост с образците на своето време и основание за националната ни гордост. Пожелаваме ви удоволствието от диалога със словото да съпътства процеса на познанието и да ви дари удовлетворение.

Авторите

Рубрики в учебника:

Да припомним наученото – припомня знания от предишни класове
Да прочетем текста – предлага всички изучавани художествени текстове или откъси от тях.
Въпроси и задачи – съдържа въпроси и задачи за осмисляне както на целите художествени текстове от програмата по литература в 8. клас, така и на откъси от тях, поместени в учебника.
Да разтълкуваме текста – предлага въпроси и задачи за осмисляне на текста, както и примерни интерпретации.
Да приложим наученото – съдържа задачи по литература, чрез изпълнението на които се формират умения за създаване на устен и писмен текст, за съпоставка и др.
Работа по проект – съдържа задачи за работа в екип, по проект.
Да напишем есе по морален проблем – предлага примерни теми за създаване на есе по морален проблем, интерпретиран в изучаван художествен текст или в откъс от него.
Дискусионен клуб – предлага теми за литературни дискусии, които свързват изучаваните худжествени текстове с проблемите в реалния живот и дават възможност да се защити лична позиция.
Енциклопедия – дава сведения от различни области на науката и живота.
Речник на новите понятия – предлага тълкуване на новите понятия от учебната програма.
Речник на непознатите думи – предлага тълкуване на непознати думи и понятия, използвани в урочните статии.
Да проверим (вариант 1, вариант 2) – предлага тестови задачи в два варианта за проверка и оценка на знанията и уменията в 8. клас по български език след преговорен урок или след раздел.
Булвест 2000

Автори: , , ,

Цена: 13.00 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Литература за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Литература