Български език за 6. клас


Български език за 6. клас
Отлично организиран, този учебник по български език за 6. клас поднася систематизирано материала по предмета и гарантира неговото бързо и качествено усвояване. Философията в него издига като приоритет формирането, развиването и усъвършенстването на способностите на ученика за учене, мислене, търсене на информация, успешна комуникация, адекватно себепредставяне. Предпоставена е практическа работа, чрез която се усъвършенстват уменията за възприемане и създаване на текстове от различни сфери на общуването.
Учебникът следва стремежа на програмата на МОН за 6. клас в обучението да се поставят основите на системното изучаване на българския език в плана на парадигматиката и на синтагматиката. 6. клас е ключов за прогимназиалния образователен етап и е съвсем естествено в този клас да продължи изучаването на класическите езиковедски дисциплини, чието начало е поставено в 5. клас - фонетика, лексикология, морфология и синтаксис, както и относително по-новите за българското училище филологически дисциплини - социолингвистика, текстова лингвистика и др.
В учебника са разработени всички посочени в програмата теми. В него са реализирани и някои иновационни стъпки, което може да се види отчетливо в начина, по който са обособени и вътрешно композирани отделните раздели. Той е разработен, така че да кореспондира на заложените в програмата тенденции в обучението по български език за 6. клас по посока на неговото прагматизиране.

Просвета - 1945

Автори: , , ,

Цена: 22.66 лв.
‎В наличност
Страници:
104
ISBN:
9789540133164

Учебници свързани с Български език за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Български език